• Volum 1. Dret de la família i de la persona
  • Volum 2. Dret d’obligacions, responsabilitat civil i prescripció extintiva
  • Volum 3. Contractes
  • Volum 4. Drets reals i dret de successions