L’any 2000 se celebrà el 25è aniversari de la publicació de l’estudi Estructura i perspectives de l’economia andorrana (Edicions 62, 1975), treball encomanat pel llavors síndic Julià Reig Ribó al Centre d’estudis i planificació de Barcelona (CEP), i que fou el primer estudi rigorós sobre l’economia del Principat. Reig Fundació commemorà aquest esdeveniment reprenent aquell estudi i encomanà al Doctor Josep Maria Bricall, coordinador de l’anterior estudi, la realització del nou treball, la qual cosa exigí una anàlisi profunda de les importants transformacions esdevingudes en l’economia i la societat andorranes durant els darrers vint-i-cinc anys. El volum es publicà l’abril del 2001.

Bricall i el seu equip es concentren en valorar l’abast de les conseqüències d’aquestes transformacions, sobre la base de la hipòtesi, sòlidament assentada, que els moments en què s’efectuà l’estudi Estructura i perspectives de l’economia andorrana, els primers anys 70, constituïen la fase inicial de la transformació d’un determinat model econòmic que, un quart de segle després, presenta signes inequívocs d’estar en una situació d’avançada maduresa i amb clares necessitats de renovació. El treball sobre l’economia andorrana intenta valorar el model de creixement de l’economia andorrana, amb un èmfasi especial en el paper de les relacions amb l’exterior, model de creixement fonamentat en la demanda externa i que configura, així, un nucli reduït d’activitats productives com a inductores del creixement. A més inclou una anàlisi dels aspectes organitzatius i institucionals que condicionen el desenvolupament de l’activitat socioeconòmica i que tenen efectes en les possibilitats de creixement. Isidre Bartumeu Martínez, notari públic i antic secretari del Tribunal Constitucional, participa en la redacció d’aquest capítol.

Documents adjunts:

  1. Sumari, JL Sureda: Pròleg i JM Bricall: Introducció