La Fundació

Reig Fundació fou creada l’any 1999 com una institució de caràcter privat, sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament d’Andorra com un país modern, obert al món i, alhora, respectuós amb els seus valors històrics.

El fons inicial de Reig Fundació és de tres milions d’euros. La seva seu es troba a la Plaça de la Germandat, 9 a Sant Julià de Lòria.

El patronat

La representació de Reig Fundació recau en un patronat, al qual corresponen les facultats de domini, gestió, possessió, administració i disposició de l’entitat, i que pot, a aquest efecte, fer tot allò que sigui necessari o convenient per al compliment dels fins fundacionals.

Aquest patronat està integrat per les persones següents:

Presidenta
Déborah Ribas Duró

Vocals
Maria Creus Ribas
Roser Duró Ribó
Marta Ribas Reig
Roser Ribas Duró
Oriol Ribas Duró
Òscar Ribas Duró
Jaume Vitales Serrano
Xavier Creus Fortuny
Sergi Pallerola Gener

Organització

Ester Segura Lanao, directora projectes cooperació, esl.rp@reig.ad

Finaliat i valors

La finalitat de Reig Fundació és assumir un paper actiu com a institució cooperadora en accions que contribueixin al desenvolupament d’Andorra com a país modern, obert al món i, alhora, respectuós amb els seus valors històrics.

En aquest sentit, Reig Fundació promou i gestiona iniciatives i projectes de caràcter econòmic, social, cultural i científic que suposin una contribució perdurable al progrés equilibrat i sostenible d’Andorra i a la seva imatge exterior.

La fundació, així concebuda, té com a principis i valors fonamentals els següents:

  • L’esperit de servei, catalitzador d’esforços i iniciatives que propiciïn el progrés d’Andorra en general.
  • L’esperit emprenedor, que imprimeix les seves activitats amb un caràcter proactiu, imaginatiu i atrevit.
  • L’esperit de qualitat, com a element fonamental de cadascuna de les seves intervencions.

Atès el caràcter essencialment promotor de la fundació en aquest tipus d’iniciatives i projectes, forma part de la voluntat fundacional la consideració següent: les iniciatives objecte de la intervenció de la fundació han de tenir un esperit de continuïtat i una clara vocació de permanència, però ha de procurar limitar en el temps la seva tasca de control i gestió en projectes concrets.

 

Objecte

Reig Fundació té per objecte, amb caràcter general, les funcions següents:

  • Impulsar, aglutinar, coordinar i cooperar en iniciatives i projectes a llarg termini, amb l’aportació del suport, la gestió i els recursos necessaris per al seu desenvolupament.
  • Identificar mancances i proposar accions, cercar recursos i gestionar projectes per atenuar-les.
  • Potenciar el paper catalitzador de la fundació al si de la societat andorrana i convertir-la en una institució de referència i d’intercanvi per a l’impuls de les seves finalitats.
  • Col·laborar amb altres institucions i iniciatives de finalitats coincidents, com a impulsora, gestora o organitzadora.
  • Promoure entre els col·laboradors de les empreses del Grup Reig, d’aquí i de fora, els valors propis de la fundació i les seves finalitats.

Pressupost

El fons inicial de Reig Fundació és de 3.005.060,52.-€. La Fundació, compta, des dels seus inicis, amb un pressupost anual de: